Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Invasiva arter

gul skunkkalla

I Botaniska trädgården har det för länge sedan planterats ut växter som utvecklats till invasiva arter. När detta händer tar vi ansvar för att eliminera dem, och på så sätt även utveckla kunskap kring hur detta kan genomföras, för att sedan kunna sprida kunskapen vidare. Vi följer EU-förordningen om invasiva arter och samarbetar med Naturvårdverket och Länsstyrelsen Västra Götaland i detta arbete.

I en första fas har vi de senaste åren genomfört ett pilotprojekt med målsättningen att eliminera den amerikanske skunkkallan (Lysichiton americanus) i den övre delen av dess spridning som är i den amerikanska delen av Botaniskas arboretum. Inom pilotprojektet har en omfattande maskinell bortgrävning av skunkallor genomförts med efterföljande manuell bortgrävning av kvarvarande plantor med mycket goda resultat. I nästa fas kommer skunkkallan i Vitsippsdalen att bekämpas.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av dessa projekt

Syfte


Huvudsyftet med projektets första del är att återställa en våtmark i Botaniska trädgårdens arboretum som har invaderats av den mycket invasiva arten amerikansk skunkkalla (Lysichiton americanus), vilket påverkat platsen negativt ur ett såväl biologiskt som rekreativt perspektiv. Från denna insats kommer viktiga erfarenheter utvecklas med inriktning eliminering av invasiva hot – värdefull kunskap för andra liknande projekt. På sikt kommer projektet bidra till att en potentiell invasiv art elimineras i ett område där den under lång tid ställt till med stora skador.

Den nya vattenvägen som utvecklats inom projektet kommer att bidra till att platsen återigen kan ge plats åt växter och djur som naturligt återfinns utmed strömmande bäckar. Även upplevelsemässigt kommer platsen att förändras till det positiva då den sumpmark som platsen idag representerar inte ger den upplevelse som en porlande bäck ger.

Genomförande


Eftersom skunkkallan sprider sig endast nedströms har artens spridning en relativt tydlig begränsning – i och utefter vattenvägen. Vi avser med detta initiala projekt att åtgärda problemet i den översta delen där omfattning av spridningen samt skadeutvecklingen är som störst. Återställandet av bäcken och avlägsnandet av skunkkallan genomfördes 2018 där en större grävmaskin genomförde bortgrävning av bestånd av skunkkallor och samtidigt återställde bäcken. Under 2019 genomfördes bortgrävning av de kvarvarande skunkkallorna manuellt vilket även kommer ske 2020 och 2021.

Resultat


Efter den större maskinella bortgrävningen 2018 avlägsnades omkring 95 % av skunkkallorna. De som blev kvar och vegeterade 2019 grävdes bort manuellt och vi ser i början av 2020 en drastisk minskning från föregående år. Även under 2020 sker manuell bortgrävning av kvarvarande plantor och eventuellt kommer denna insats att fortsätta under 2021. Därefter tror vi att vi raderat ut arten inom de övre delarna.

Vitsippsdalen


Denna del har vi som målsättning att starta 2021 i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland, där vi avser att fortsätta elimineringen av skunkkallor i vitsippsdalen. Eftersom topografin inte tillåter maskinell bortgrävning ska vi i denna del testa en annan metod där vi ska testa att med het vattenånga eliminera plantor utan att behöva göra alltför drastiska insatser.

Kartläggning av invasiva arter

Botaniska trädgården har kartlagt de arter som betraktas som invasiva eller potentiellt invasiva inom trädgårdens område. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning men tar mycket arbete och lång tid. I vissa fall finns invasiva men tillåtna arter i trädgården i folkbildande syfte, då i kontrollerade bestånd utan risk för spridning.

 

Se en film om arbetet

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida


Senast uppdaterad: 2020-05-25 17:53